Toimijat Alppila Seura ry Kannanotot

http://www.adressit.com/ei_sahkoasemaa_josafatinkallioiden_alle

LAUSUNTO KSV:LLE JOSAFATINKALLIOIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA                                       

Käsittelimme kaavamuutossuunnitelmaa asukaskokouksessa 17.9.2015 ja lausunto pohjautuu siellä esille tulleisiin mielipiteisiin. Vastustamme sähköaseman rakentamista nyt ehdotettuun paikkaan.

  • Josafatinkallioiden puistoalue sijaitsee maan tiheimmin asutulla alueella ja sen merkitys kahden kaupunginosan ja eri sukupolvien vapaa-ajanviettopaikkana on kiistaton. Puisto on kuitenkin niin pieni, että pienenkin osan nirhaiseminen siitä aiheuttaa haittaa sen käytölle ja muuttaa alueen luonnetta.
  • Hätäpoistumistien ja ilmanvaihtohormien rakentaminen Josafatinkadun ja Kirstinkadun kulmaan asuntojen viereen on täysin mahdoton ajatus niiden ympärivuorokautisen melun ja mahdollisten mikrobipäästöjen vuoksi.
  • Lisäksi rakennelman tieltä jouduttaisiin kaatamaan puiston ainoat talvivihreät puut, se voisi muuttaa ihmisten kulkureittejä ja todennäköisesti keräisi seiniensä suojiin piikittäjiä ja virtsaajia, suoraan monien asuntojen ikkunoiden eteen.
  • Suunnitelma räjäyttää luola kallioiden alle ja sijoittaa sinne sähköaseman laitteet Josafatinkatuun tehdyn aukon kautta, rikkomatta kallioita mistään kohdasta, on epävarma. Emme usko, että se on mahdollista.
  • Pidämme todennäköisenä, että rakennuskohteen vieressä olevien talojen perustukset vaurioituvat räjäytyksissä. Näissä 1940 - 50-luvuilla rakennetuissa taloissa on painovoimaiset ilmanvaihdot, joiden alkuperäiset hormit voivat romahtaa räjäytysten aikana. Taloissa on jo jouduttu hormien romahtamisvaaran vuoksi muuttamaan putkiremontin tekotapaa. Pelkkä vakuuttelu, että mahdolliset vauriot korvataan, ei riitä.

 

 

Ehdotamme mm. seuraavia vaihtoehtoja:
- sähköasema sijoitetaan ilmanvaihtoineen ja ajoreitteineen Helsinginkadun toiselle puolelle hoitamattoman Diakoniapuiston kallioiden sisään
- kaavoituksessa vapautuvaan kalliotilaan Linnanmäen alle siten, että sisäänajo olisi Sturenkadun ali samasta paikasta kuin nykyisessä suunnitelmassa
- Porvoonkadun Savonkadun puoleisessa päässä oleviin tyhjiin kallioihin

 

Koska hanke ei ole kiireellinen, on ennen varsinaista ehdotuksen tekoa nämä vaihtoehdot selvitettävä perusteellisesi yhdessä asukkaiden kanssa.

Helsingissä 22. syyskuuta 2015
Alppila Seura ry

 

 

 

 

 

PISARARATAA_EDELTÄVIÄ_VAIHTOEHOJA_PASILASSA.docx 

 

ALPPILA SEURA RY
28.3.2014                      

                      LAUSUNTO KSV:LLE ELÄINTARHAN ALUEEN KEHITTÄMISESTÄ

Yleisiä huomioita
Alue on varattu puisto-, urheilu- ja ulkoilukäyttöön. Käyttötarkoitus tulee rajata näihin. Erilaiset lisäpalvelut (kuten hotellitoiminta) tulee sijoittaa muualle. Kyseinen alue sisältää
korvaamattomia historiallisia arvoja.

Alueelle ei ole tarvetta sijoittaa uusia toimintoja. Jos sellaisia halutaan lisätä jonnekin, niin vähimmin ongelmia tuottaa Nordenskiöldinkadun varsi Urheilukadun ja Pohjoisen Stadionintien välillä. Tämä koskee lähinnä jäähallia, jonka suhteen lienee paras ratkaisu vanhan kunnostaminen tai uudelleen rakentaminen. Eläintarhan alueelle ei pidä rakentaa lainkaan paikoitustilaa, ainoastaan vanhan jäähallin tienoille lienee tarpeellista rakentaa uusiin ja vanhoihin toimintoihin liittyvä maanalainen pysäköintialue.

Pohjoinen Stadionintien – Mäntymäen alueen linjan itäpuolelle junarataan ja Helsinginkatuun saakka ei saa rakentaa uusia rakennuksia.

Alueen liittäminen ympäristöön
Etelässä Helsinginkatu on ongelmallinen, koska se tukkii pääsyn Töölönlahdelle. Aiemman
suunnitelman mukaisesti on ehdotettu kadun tunnelointia kaupunginpuutarhan kohdalla.
Kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tunnelointi yhdistää Töölönlahden keskuspuistoon. Jos
liikennettä halutaan erotella pystysuunnassa, olisi parempi laittaa autot kulkemaan tunnelissa. Esitetty kevyen liikenteen alikulku Mäntymäen kohdalla olisi tietenkin parempi kuin ei mitään.

Vauhtitie voitaisiin siirtää aivan radan viereen nyt hoitamattomalle alueelle ja järjestellä Helsinginkadun liittymä uudelleen Linnanmäen uudelleenohjautuvan liikenteen vuoksi.
Näin puistoala kasvaisi, koska Vauhtitien eteläpätkän kohdalle jäisi vain kevyen liikenteen väylä ja uutta puistoa.

Kaupungin pitäisi rakentaa vain kevyelle liikenteelle tarkoitettu silta tulevan pisararadan suuaukon betonikannelta (nykyinen maisemapaikka Alppipuistossa) Hannes Kolehmaisen lenkin kulmaan
Kaupunginpuutarhan muurin kohdalle. Silta ohjaisi turvallisesti kevyen liikenteen ohi Tivolitien ja
Vauhtitien kasvavan liikenteen yli. Sillan pitäisi olla esteetön.

Lopuksi

Kaiken edellä mainitun lisäksi olisimme halukkaita keskustelemaan Alppila – Pasila – Eläintarha
-alueen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta. Kyseinen laaja kokonaisuus täytyy suunnitella liikenteellisesti ja toiminnallisesti yhtä aikaa. Sinne on tulossa lähivuosina tuhansia uusia asukkaita, jotka tarvitsevat virkistysalueita.

Helsingissä 28.3.2014

Alppila Seura ry
Juha P. Korhonen
puheenjohtaja


ASUKASTILAISUUS HANNASSA 30.10.2013

I LIIKENNESUUNNITELMA

Asukkaat kannattivat kakkosen/kolmosen ratikkalinjan säilyttämistä.  Linjan käyttäjiin ei ehdotuksessa ollut laskettu Linnanmäellä käyviä lapsiperheitä, joille on helpompi matkustaa lähelle Linnanmäkeä tulevalla ratikalla kuin bussilla tai
kauempana kulkevalla raitiovaunu yhdeksiköllä.  Asukkaat ihmettelivät, miksi HSL
haluaa laajentaa bussiliikennettä, kun liikennettä pitäisi siirtää raiteille.  Erityisesti ihmeteltiin, miten Pasilaan menevä bussilinja 23 voisi korvata Töölöön menevän  ratikan. 

Mielestämme Töölön suunnan vähäinen käyttö johtuu seuraavista syistä: vuorontasausvälit Eläintarhan päätepysäkillä ovat liian pitkiä, usein jopa kymmenen minuuttia.  Jos pitkällä reitillä tapahtuu jotakin viivästymistä, jää Nordenskiöldinkadun reitti aina ajamatta ja ratikka kulkee suoraan Helsinginkatua. Liikenne on siis epäluotettavaa ja aiheuttaa käytön pienenemistä.
Se, että suurin osa ihmisistä vaihtaa toiseen kulkuvälineeseen Mannerheimintiellä, ei tee raitiovaunuyhteyttä Töölön suuntaan tarpeettomaksi. Mannerheimintieltä nousee myös moni kyytiin mennäkseen Töölöön ja Kamppiin. Harva yhdeksiköllä kulkijakaan matkustaa Länsisatamaan saakka.

Asukkaiden mielestä ratikoiden 2 ja 3 reitit pitäisi jakaa kahtia niin, että yksi linja kulkisi pelkästään linjaa Kamppi – rautatieasema – Kallio – Alppila – Nordenskiöldinkatu – Mannerheimintie – Töölö – Kamppi, jolloin vuorontasausvälit eivät olisi niin pitkiä.  Eläintarhan päätepysäkki voitaisiin siirtää takaisin Porvoonkadulle, Kuuskulmaan, jossa se ennenkin oli. Toinen
vaihtoehto päätepysäkille olisi sijoittaa se Alppilan kirkon eteen, jolloin se palvelisi hyvin paitsi asukkaita, myös Linnanmäkeä ja laajenevaa Alppilan lukiota. Linnanmäeltä kyytiin nousevat suuret ihmisjoukot eivät tällöin hidastaisi kulkua niin paljon.  Tämä edellyttäisi jonkinlaista levennystä Viipurinkadulla nykyisen parkkipaikan kohdalla ja siihen suunnitellun rakennuksen siirtämistä hiukan kauemmaksi kadusta.

Asukkaat toivoivat myös HSL:n järjestämää asukasiltaa Alppiharjun asukkaille  siinä vaiheessa, kun suunnitelmiin voi vielä vaikuttaa.

Viesti kirjasi Alppila-Seura ry

 

 

 

 

 

 

LAUSUNTO LINNANMÄEN NYKYISEN PAIKOITUSALUEEN KAAVOITUKSESTA JA LINNANMÄEN SUUNNITELMISTA KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOLLE 7.11.2013

Lausunnon periaatteet kirjattiin avoimessa asukaskokouksessa 30.10.2013.

 

Helsingin kaupungin Kaupunginsuunnitteluvirastolle ja Yleissuunnitteluosastolle

Alppila-Seuran lausunto Pisararadan kaavoituksesta


Alppila seura ry:n ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen mielipide Pisararadan
asemakaavoituksesta Helsingin Kaupunginsuunnitteluvirastolle 14.9.2012

Hyvät päättäjät! Pisararata [1] on nostettu hallituksen liikennepoliittisessa selonteossa lähitulevaisuudessa yhdeksi valtakunnallisesti tärkeimmistä isoista liikennehankkeista. Myös pääkaupunkiseutu tuntuu olevan sitoutunut sen toteuttamiseen. Radan hyödyt ovatkin ilmeisiä. Yhtälailla on selvää, että hankkeen kustannukset tulevat olemaan korkeat, varsinkin raiderahoituksen viimeaikaiseen tasoon nähden.

Alppila-Seura päätti yhtyä kaupunginosayhdistysten yhteiseen kannanottoon Helsingin kaupunginvaltuustolle Vallilanlaakson tulevaisuuden osalta.

Kannanotossa esitetään kaupunginvaltuustolle, että se oikaisee päätöksensä Vallilanlaaksoon suunnitellun joukkoliikennekadun osalta. Muilta osin esitetään valtuuston joulukuisen 2011 päätöksen pitämistä voimassa.

Hanketta voi seura sivustoilta: Puistojen puolesta - Fair Play & KT

Helsingissä 22.5.2012, Ville Massinen (pj.) ja Alppila-Seura ry:n johtokunta


 

Mielipide LINNANMÄEN, ALPPIPUISTON JA LENININPUISTON asemakaavan suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Alppila Seuralla ei ole mitään Linnanmäen ympärivuotisen käytön lisäämistä vastaan. Seura puolustaa kuitenkin asukkaiden etuja ja haluaa säilyttää Lenininpuiston asukkaiden rauhallisena keitaana. Emme vastusta parkkitalon rakentamista vesilinnaan, mutta emme hyväksy ajotien vetämistä pienen Lenininpuiston kautta emmekä uuden portin ja jalankulkuväylän avaamista sitä kautta. Kasvavan asukasmäärän vuoksi ei ole varaa menettää yhtään puistoa. Suunniteltu ajoreitti myös vahingoittaisi Åshöjdenin koulua käyvien lasten liikenneturvallisuutta ja estäisi puiston käyttämistä koulutyössä. Lasten Päivän Säätiö on lisäksi avoimesti esitellyt jatkosuunnitelmiaan, mm. hotellin rakentamista kantikkaan vesilinnan viereen. Asukkailla on perusteltu syy epäillä, että kaikkea ei ole kerrottu avoimesti. Pysäköintitalo ei edes ratkaise alueen pysäköintiongelmia. Tulemme kuitenkin yhdessä kaupungin ja Linnanmäen kanssa etsimään asiassa kaikkia tyydyttävää ratkaisua.

Helsingissä 25.5.2011Uudenmaan ELY-keskukselle

Alppila Seura ry., Alppiharjun kaupunginosayhdistys, tahtoo nostaa esiin kolme ongelmaa YVA:ssa, menettelytavan, käytön merkityksen osuuden Pisara-radan 1-vaihtoehdon ympäristövaikutuksissa Alppipuistossa ja Alppilan aseman merkityksen arvioinnin:

Alppila Seuran kannanotto Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnalle (25.5.2011):


Lautakunnan esityslistalla on 26.5. Pisara-radan yleissuunnitelma. Lautakunnalle on ehdotettu, että “vaihtoehto 3 on eräiltä osin parempi kuin vaihtoehto 1”. Alppila Seuran, Alppiharjun kaupunginosayhdistyksen mielestä vaihtoehto 3 on selkeästi parempi kuin vaihtoehto 1 – etenkin, jos asiaa pohditaan pitkällä aikavälillä.

Alppiharjun kaupunginosayhdistys on esittänyt Helsingin kaupungille Alppilan keskeisimmän aukion nimeämistä virallisesti Kuuskulmaksi. Alppila Seura järjestää Kuuskulma Kipinöi -taidetempauksen aukiolla 13.-28.11., osin Kallio Kipinöi -tapahtuman kanssa samaan aikaan. Nimi on alueella perinteinen, mutta alueen uudet asukkaat eivät sitä tunne.

Paikalla ei ole ollut pitkään aikaan yleisesti tunnistettavaa nimeä. Paikkaa on aiemmin kutsuttu viiden minuutin pysäkiksi, sillä kolmosen raitiovaunun päätepysäkki oli aukiolla. Raitiovaunulinjan päätepysäkki on kuitenkin jo pitkään ollut Eläintarhassa. Kuuskulma on myös vakiintunut vanhemman sukupolven paikallisten asukkaiden sanastoon. Alueen asukkaat kuitenkin vaihtuvat usein, eikä tätä nimeä moni nuorempi alppiharjulainen tunne, vaikka aukiota käyttääkin.

Alppila Seuralla on ollut kesän 2010 oma kukkaistutuksensa Kuuskulmassa ja Karjalankadun aukiolla Porvoonkadun varrella, kun Helsingin kaupunki ei alueen keskustaan kukkia tuonut. Vuonna 2011 seura pyrkii kehittämään aukiota asukaslähtöisesti pyrkien yhteistyöhön Helsingin kaupungin kanssa.


Alppila Seura ry:n kannanotto Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 421-00/04

YLEISTÄ
Alppipuiston alue ja Helsingin vanhat vesilinnat on aivan erityislaatuinen alue Helsingissä ja sitä tulisi tarkastella erityisellä huolella. Sen arvoja niin luonnon kuin kulttuuriympäristön osalta tulisi vaalia ja kehittää. Uudistamisen suunnitelmia tulisi tarkastella periaatteellisesta pohjalta!